Condiții contractuale generale

Acest contract a fost întocmit între operatorul turistic Ardelean Tours Kft., (în continuare: Ardelean Tours, cu sediul în 2724 Újlengyel, Határ út 12., adresa de corespondență: 2030 Érd, str. Johanna nr. 6., telefon: 06 70 618 5725, e-mail: , internet: www.ardeleantours.com, număr Registrul Comerțului: 01-09-273693, cod fiscal: 25413241-2-13, număr licență: U001699, număr cont bancar: HUF: K&H Bank Zrt. 10403136 -50526783-56651009 EUR: CSOB a.s. IBAN: SK66 7500 0000 0040 2414 3768), care operează în cadrul Societății cu Răspundere Limitată de Organizare și Intermediere Călătorii Ardelean Tours, ca operator turistic, și între călător, care semnează contractul (sau persoana împuternicită care acționează în numele călătorului).

1. Contractul de călătorie se încheie în cazul în care călătorul sau reprezentantul său (în continuare: călătorul) a rezervat (comandat) călătoria, a achitat avansul conform condițiilor de călătorie, iar rezervarea a fost acceptată și confirmată în scris de către Ardelean Tours. Dacă călătorul nu s-a opus conținutului confirmării în termen 48 de ore de la primire, contractul de călătorie se încheie cu conținutul confirmat. Dacă Ardelean Tours poate să accepte cererea călătorului doar opțional, contractul de călătorie va fi încheiat numai atunci când Ardelean Tours notifică călătorul despre acceptarea finală și confirmă cererea călătorului prin plata taxei de rezervare, în termenul specificat.

2. Părțile contractante iau la cunoștință că prezentul contract va intra în vigoare la confirmarea scrisă de către Ardelean Tours a serviciilor comandate de călător, cu conținutul menționat în acesta.

3. Contractul de călătorie ia naștere între Ardelean Tours și persoana (persoanele) care semnează contractul. Dacă călătorul este reprezentat de un terț ca reprezentant, Ardelean Tours nu este obligat să verifice dreptul de reprezentare a clientului (semnatarului). În acest caz, obligațiile contractuale revin terțului care semnează contractul, iar drepturile contractuale sunt înmânate călătorului menționat în contract. În cazul în care mandantul certifică stabilirea relației legale de reprezentare printr-un document privat prevăzut de lege, persoana care acționează ca reprezentant trebuie să suporte drepturile și obligațiile care decurg din contract. În acest caz, reprezentantul este obligat să predea călătorului toate documentele, avizele și informațiile care i-au fost trimise în legătură cu călătoria. Persoana care acționează ca reprezentant este răspunzătoare pe deplin de orice daune (implicând călătorul sau operatorul turistic) care rezultă din reprezentarea neautorizată sau din furnizarea eronată a documentelor sau informațiilor.

4. Călătorul plătește un depozit (avans) în momentul semnării contractului de călătorie. Depozitul plătit garantează că locurile rezervate în acest mod nu vor fi vândute de către operatorul turistic unui alt călător. Depozitul care trebuie achitat este 40% din taxa de participare la călătorie. Termenul de plată a taxei de participare completă și a eventualelor taxe de serviciu asociate este de 15 zile înainte de începerea călătoriei. Ardelean Tours poate devia de la acest termen dacă contractul său cu intermediar de turism străin și/sau intern impune o obligație mai strictă pentru operatorul turistic. Călătorul ia la cunoștință că nerespectarea termenului de plată indicat va duce la rezilierea contractului de călătorie deja încheiat și acesta nu va intra în vigoare.

5. Dacă plata pentru serviciul de călătorie nu este primită în contul bancar al operatorului turistic până la termenul specificat, operatorul turistic are dreptul să anuleze rezervarea. Călătorul răspunde pentru costurile suportate și în acest caz.

6. Serviciile (programele) opționale publicate au caracter informativ și pot fi comandate la locul de călătorie. Ardelean Tours este obligat să furnizeze aceste servicii - prin intermediul însoțitorului turistic - numai dacă sunt asigurate condițiile pentru efectuarea serviciului (programului) opțional (ex.: excursie, program de folclor, croazieră pe Dunăre, număr adecvat de solicitanți pentru servicii de restaurant, etc.).

7. Călătorul are dreptul de a atribui dreptul său de a participa la călătorie, în baza contractului de călătorie, unui terț care îndeplinește condițiile de călătorie specificate în contractul de călătorie. Călătorul trebuie să informeze imediat operatorul turistic în acest sens. Obligațiile contractuale și costurile suplimentare certificate care decurg din atribuire sunt responsabilitatea comună a cedentului și a destinatarului.

8. Ardelean Tours se angajează să emită o factură după ce călătorul a achitat depozitul sau taxa de participare integrală. Ardelean Tours va emite o factură finală pentru contravaloarea integrală plătită de călător pentru serviciile contractate, până la data de 20 a lunii următoare datei prestării serviciului. Ardelean Tours se angajează să ramburseze suma integrală a taxei de participare plătite de călător, fie direct, fie printr-un intermediar, în cazul eșecului călătoriei, din orice motiv care decurge din motive ce stau în interesul Ardelean Tours.

9. Prevederile Legii TVA din 2009 definesc un călător ca fiind persoană impozabilă, care utilizează efectiv serviciul de călătorie. Acest lucru înseamnă că operatorul turistic poate emite factura doar în numele persoanei care participă efectiv la călătorie. Dacă solicitantul călătoriei (de exemplu: călătorie de afaceri sau terță parte) nu solicită factura pentru persoana care participă la călătorie, atunci vom percepe o taxă de +27% TVA pentru taxa de serviciu de călătorie, a cărei rambursare poate fi solicitată de către cei care au dreptul la aceasta (Legea TVA §15.).

10. În cazul în care călătorul și-a rezervat călătoria la oricare dintre agențiile de turism care au contract cu operatorul turistic, se aplică termenii și condițiile acestui contract (care vor fi trimise agenției de turism contractate), de asemenea, la încheierea contractului. În acest caz, reprezentantul călătorului se subînțelege a fi agenția turistică intermediară.

11. În cazul unei rezervări online, călătorul acceptă termenii și condițiile de călătorie ale operatorului turistic prin trimiterea rezervării. În acest caz, contractul de călătorie se încheie atunci când călătorul a transferat contravaloarea taxei în contul bancar al Ardelean Tours, în conformitate cu condițiile de călătorie, iar Ardelean Tours a confirmat rezervarea în scris. În cazul unei comenzi online, se consideră semnarea unui contract și achitarea taxei de către călător, pe baza confirmării noastre!

12. Durata călătoriei, determinarea și calitatea fiecărui serviciu parțial, în plus față de prezentul contract, sunt incluse în ghidul de program emis de Ardelean Tours și confirmarea scrisă a agenției de turism, precum informarea călătorului, care va face parte integrantă din prezentul contract. Dacă călătorul nu se opune conținutului confirmării sau a facturii în termen de 48 de ore de la primire și achită taxa menționată în acestea, contractul de călătorie va fi întocmit sau modificat cu conținutul indicat în confirmare (conduită ce denotă confirmarea!).

13. Ardelean Tours își rezervă dreptul de a mări taxa de participare în cazul unei modificări a ratei HUF/rată de schimb.

14. Ardelean Tours poate crește taxa de participare cu până la 15 zile înainte de începerea călătoriei. Tarifele pot crește din cauza modificărilor în costurile de transport (inclusiv costurile privind combustibilul), impozitele, taxele și alte taxe obligatorii (inclusiv, în special, taxele locale de vacanță) asociate contractului de călătorie sau a cursurilor valutare. Motivele și tarifele în acest sens sunt comunicate în scris călătorului de către Ardelean Tours. Suma totală plătită de călător în baza contractului de călătorie nu poate fi majorată în cele 15 zile anterioare începerii călătoriei, nici din motivele menționate mai sus. Dacă majorarea taxei de participare este mai mare de 8% din taxa inițială de participare, călătorul poate anula contractul de călătorie.

15. Ardelean Tours poate anula contractul de călătorie prin notificare scrisă, cu cel mult 15 zile înainte de începerea călătoriei. Cu excepția cazului în care Ardelean Tours încetează contractul din motive care nu sunt sub controlul călătorului,

a) călătorul poate solicita un serviciu de înlocuire cu aceeași valoare ca și serviciul inițial, în cazul în care agenția de turism este în măsură să furnizeze acest serviciu. Dacă valoarea serviciului este mai mică decât cea inițială, agenția de turism va rambursa călătorului diferența.

b) călătorul poate solicita o rambursare a sumei plătite.

16. Dacă Ardelean Tours anulează contractul de călătorie pentru oricare dintre următoarele motive, nu se va impune responsabilitate pentru daunele rezultate din anularea dvs. dacă:

(a) se ivește o circumstanță externă care pune în pericol viața, sănătatea sau proprietatea umană, care nu era previzibilă la momentul încheierii contractului și nu ar fi putut fi evitată în mod rezonabil (forță majoră),

b) numărul de solicitanți nu atinge minimul anunțat și organizatorul de călătorii a informat călătorul în scris în acest sens, în termenul specificat în contractul de călătorie.

17. Ardelean Tours își rezervă dreptul, în cazuri justificate, de a modifica cazarea, de a schimba itinerariul și ordinea programelor în funcție de fiecare destinație planificată. Dacă, în timpul modificării, Ardelean Tours a furnizat un serviciu de același standard sau un standard mai ridicat decât serviciul inițial, aceste modificări nu vor fi considerate o modificare substanțială a serviciului de călătorie publicat.

18. Călătorul poate anula contractul de călătorie în orice moment, prin notificarea scrisă. Dacă călătorul anulează contractul din motive care sunt în interesul său, se aplică următoarele condiții de anulare dacă călătorul nu anulează contractul din alte motive decât cele expuse mai sus sau nu participă la călătorie din cauza refuzului oficial:

Cauțiune (taxe de renunțare):

La renunțare în termen de 60-35 zile: 10%

La renunțare în termen de 35-15 zile: 60%

La renunțare în termen de 15-8 zile: 80%

În cazul renunțării în termen de 7 zile, sau pe motiv de excludere din călătorie, sau neprezentare la călătorie: 100%

Data anulării este inclusă în limita de timp pentru determinarea cuantumului cauțiunii, dar nu în prima zi de călătorie. Ardelean Tours va avea dreptul de a deduce valoarea taxei de cauțiune din valoarea taxei de participare plătite de călător. Taxa de participare rămasă va fi rambursată de Ardelean Tours în termen de 8 zile de la anulare.

În cazul în care destinația sau itinerariul acoperă o zonă care, în urma încheierii contractului de călătorie, este inclusă în lista țărilor și teritoriilor nerecomandate pentru călătorii pe site-ul web al departamentului administrației centrale condus de ministrul afacerilor externe, Ardelean Tours, furnizează, dacă este posibil, un serviciu de substituire. Dacă serviciul de înlocuire are o valoare mai mică, diferența va fi rambursată călătorului de către Ardelean Tours. În cazul în care călătorul anulează contractul în cazul de mai sus, Ardelean Tours va rambursa taxa achitată.

19. Ardelean Tours își va limita răspunderea pentru daunele cauzate de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de călătorie la valoarea dublă a taxei de participare.

20. În cazul unei performanțe defectuoase din partea Ardelean Tours, călătorul are în sarcină obligații pentru cooperare și compensație. În cazul în care călătorul are obiecții cu privire la acest serviciu, acesta informează imediat însoțitorul de călătorie, la fața locului, iar în absența acestuia, prestatorul de servicii de la fața locului sau reprezentantul desemnat de către Ardelean Tours - călătorul este responsabil pentru orice daune cauzate de întârzierea de notificare. Însoțitorul de călătorie înregistrează notificarea călătorului și faptul că aceasta a fost comunicată furnizorului de servicii la fața locului și va oferi călătorului o copie a înregistrării. Însoțitorul de călătorie este obligat să informeze Ardelean Tours despre obiecție și să ia imediat măsurile adecvate. În lipsa unui însoțitor de călătorie, în cazul în care reclamația nu este soluționată la fața locului, călătorul va informa imediat Ardelean Tours despre serviciul defectuos. (Numărul de telefon de urgență al Ardelean Tours este inclus în prospectul pentru călători emis înainte de călătorie.)

21. Călătorul poate transmite în scris către Ardelean Tours, în termen de 8 zile de la sosire, o cerere pentru daune provenite din prestații necontractuale, cu anexarea unei copii originale a procesului verbal întocmit și semnat de călător sau de furnizorul de servicii de la fața locului, indicând numele și adresa. Ardelean Tours va analiza motivarea cererii și va informa călătorul despre poziția sa, în termen de 30 de zile.

22. În cazul în care călătorul nu și-a comunicat obiecțiile la fața locului pentru remedierea sau păstrarea evidenței, sau a depus o cerere de daune cu întârziere, Ardelean Tours va fi scutit de răspunderea pentru daune.

23. Călătorul nu va avea dreptul să solicite despăgubiri dacă executarea serviciului, în afară de condițiile prevăzute în contract, a avut loc din culpa călătorului.

24. Dacă Ardelean Tours a compensat călătorul pentru daune, acesta va avea aceleași drepturi ca și călătorul față de intermediar.

25. În timpul călătoriei, călătorul este obligat să respecte legislația aplicabilă călătoriei (pașaport, viză, vamă etc.). Călătorul se angajează să se asigure că pașaportul său este valabil, că informațiile conținute în pașaport sunt aceleași cu cele furnizate la rezervarea călătoriei sau că are o carte de identitate care le înlocuiește. Nerespectarea acestui lucru va duce la pagube și costuri suplimentare pentru călător. În cazul în care călătorul nu va participa la călătorie din cauza încălcării legii, Ardelean Tours va avea dreptul de a percepe călătorului taxa de participare completă.

26. Dacă începerea călătoriei este pusă în pericol sau împiedicată din motive neprevăzute la momentul încheierii contractului (grevă, război, catastrofă, embargo, restricții de răspundere impuse unilateral de către companiile aeriene), din oricare dintre motivele imposibilității prevăzute la articolul 399 din Codul Civil, niciuna dintre părți nu este responsabilă dacă motivul nu se află în sfera de interes a nici uneia dintre părți. Dacă, din același motiv, o călătorie deja începută este întreruptă, Ardelean Tours va lua toate măsurile necesare pentru repatrierea călătorilor. (În caz de război și catastrofă, restricțiile de călătorie în anumite țări vor fi reglementate de o declarație scrisă a Ministerului Afacerilor Externe.) În cazul executării necorespunzătoare a contractului de călătorie de către terți care nu sunt implicați în furnizarea contractului, Ardelean Tours va nu va fi răspunzător pentru pagubele cauzate, dar va oferi călătorului toată asistența rezonabilă.

27. Călătorul asigură paza și supravegherea bagajelor sale personale pe parcursul călătoriei. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru proprietatea rămasă în spațiul de călătorie. În caz de deteriorare a bagajelor în portbagaj, trebuie să prevaleze reglementările corespunzătoare ale Codului Civil. Într-un astfel de caz, cererea trebuie înregistrată imediat la fața locului, în conformitate cu punctul 20.

28. Ardelean Tours este responsabil pentru comportamentul colaboratorului său ca și cum ar fi efectuat el însuși serviciul, cu excepția cazului în care răspunderea colaboratorului este limitată de o convenție internațională promulgată de lege.

29. Pentru călătoriile organizate de Ardelean Tours, prevalează dispozițiile relevante din Codul Civil, astfel cum au fost modificate prin Decretul Guvernamental nr. 281/2008 (XI. 28.), privind contractele de călătorie și cele ulterioare călătoriei, precum dispozițiile prezentului contract.

30. Numărul licenței de operare Ardelean Tours: U001699.

31. În toate disputele referitoare la călătoriile organizate de Ardelean Tours, părțile vor căuta să cadă de acord. În caz contrar, acestea se supun jurisdicției exclusive a Judecătoriei Centrale Buda.

Întocmit: Érd, 2017.