Általános szerződési feltételek

Jelen szerződés készült az Ardelean Tours Utazásszervező és Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság vállalkozásban működő Ardelean Tours Kft., (továbbiakban: Ardelean Tours, székhelye: 2724 Újlengyel, Határ út 12., Levelezési címe: 2030 Érd Johanna utca 6. tel.: 06 70 618 5725, e-mail: internet: www.ardeleantours.com cégj. száma: 01-09-273693, adószáma: 25413241-2-13, engedély száma: U001699, bankszámlaszáma: HUF: K&H Bank Zrt. 10403136-50526783-56651009 EUR: CSOB a.s. IBAN: SK66 7500 0000 0040 2414 3768), mint utazásszervező és a szerződést aláíró utas (vagy utas nevében eljáró megbízott) között.

1. Az utazási szerződés létrejön, amennyiben az utas vagy megbízottja (továbbiakban: Utas) az utazást megrendelte, az utazási feltételek szerinti díjelőleget befizette, a megrendelést az Ardelean Tours írásban elfogadta és visszaigazolta. Ha az utas a visszaigazolás tartalmát kézhezvételtől számított 48 órán belül nem kifogásolta, az utazási szerződés a visszaigazolt tartalommal jön létre. Amennyiben az Ardelean Tours az Utas jelentkezését csak opciósan tudja elfogadni, az utazási szerződés csak akkor jön létre, amikor az Ardelean Tours az Utast jelentkezésének végleges elfogadásáról értesíti és az utas jelentkezését, a foglalási díj befizetésével a megadott határidőig, megerősíti.

2. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés az utas által megrendelt szolgáltatások az Ardelean Tours által írásban történt visszaigazolása esetén lép hatályba a visszaigazolás szerinti tartalommal.

3. Az utazási szerződés az Ardelean Tours és a szerződést aláíró személy(ek) között jön létre.Amennyiben az utast harmadik személy, mint megbízott képviseli, az Ardelean Tours nem köteles vizsgálni a megrendelő (szerződést aláíró) képviseleti jogosultságát. Ebben az esetben a szerződéssel járó kötelezettségek a szerződést aláíró harmadik személyt terhelik, a szerződéssel járó jogok a szerződésben megnevezett Utast illetik. Amennyiben a megbízó a megbízási jogviszony létrejöttét jogszabály által meghatározott magánokirattal igazolja, úgy a megbízottként eljáró személyt illetik (terhelik) a szerződéssel járó jogok és kötelezettségek. Ebben az esetben a megbízott köteles átadni az Utasnak minden, utazással kapcsolatosan részére átadott, megküldött iratot, értesítést, információt. A jogosulatlan képviseletből vagy irat, információ át nem adásából felmerülő (utast, utazásszervezőt érintő) kárért a megbízottként eljáró személy teljes felelősséggel tartozik.

4. Az Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg foglalót fizet. A megfizetett foglaló garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az utazási iroda más utasnak nem értékesíti. A fizetendő foglaló az utazás részvételi díjának 40 százaléka. A teljes részvételi díj és az esetlegesen megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás elindulása előtt 15 nappal esedékes. Ettől az Ardelean Tours eltérhet, ha a külföldi és/vagy belföldi közreműködővel kötött szerződése szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre. Az Utas tudomásul veszi, hogy a jelzett fizetési határidő be nem tartása a már megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi, illetve az nem lép életbe.

5. Amennyiben az utazási szolgáltatás ellenértéke a megadott határidőig nem érkezik be az utazásszervező bankszámlájára, az utazásszervezőnek jogában áll törölni a megrendelést. Az esetlegesen felmerülő költségeket az Utas ebben az esetben is köteles megfizetni.

6. A meghírdetett fakultatív szolgálatások (programok) tájékoztató jellegűek, azok megrendelésére az utazás helyszínén van lehetőség. Ezen szolgáltatások nyújtására az Ardelean Tours – utaskísérője útján – csak akkor köteles, ha a fakultatív szolgáltatás (program) teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak (pl.: kirándulás, folklore program, dunai sétahajókázás, egyéb étkeztetés során a jelentkezők megfelelő létszáma stb.)

7. Az utas az utazási szerződés szerinti utazásban való részvételi jogát jogosult olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az engedményezésről az utas haladéktalanul köteles az utazásszervezőt tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.

8. Az Ardelean Tours vállalja, hogy a foglaló, illetve a teljes részvételi díj utas által való megfizetését követően számlát állít ki. Az Ardelean Tours a teljes, az utas által igénybevett, a szerződésben rögzített szolgáltatások ellenértékéről a szolgáltatás teljesülését követő hónap 20. napjáig végszámlát állít ki. Az Ardelean Tours abban az esetben, ha az utazás az Ardelean Tours érdekkörében felmerült bármely okból meghiúsul, kötelezettséget vállal arra, hogy az utas által megfizetett részvételi díj teljes összegét az utasnak közvetlenül vagy közvetítője útján visszatéríti.

9. A 2009. évi ÁFA törvény előírásai az utast, mint adóalanyt, az utazást ténylegesen igénybe vevő adóalanyként határozza meg. Ennek értelmében az utazásszervező a számlát csak az utazáson ténylegesen részt vevő személy nevére tudja feltüntetni. Amennyiben az utazást megrendelő (pld. céges utazás vagy harmadik személy) nem az utazáson részt vevő személy részére kéri a számla kiállítását, úgy az utazási szolgáltatás díjára + 27%-os áfát számolunk fel, melyet az arra jogosultak visszaigényelhetnek (ÁFA Tv. 15. §.).

10. Amennyiben az Utas utazását az utazásszervezővel szerződésben álló bármely partner utazási irodánál foglalta le, abban az esetben is a szerződés létrejöttére, az utazási feltételekre jelen szerződésben foglaltak (melyet a szerződéses partner utazási irodák részére megküldünk) az érvényesek. Ilyen esetben az utas megbízottja alatt az utazásközvetítő értendő.

11. On-line megrendelés esetén az utas megrendelése elküldésével elfogadta az utazásszervező utazási feltételeit. Ebben az esetben az utazási szerződés akkor jön létre, ha az utas az utazási feltételek szerinti díjat átutalta vagy az beérkezett az Ardelean Tours bankszámlájára, valamint az Ardelean Tours a megrendelést írásban visszaigazolta. On-line megrendelés esetén szerződéskötésnek minősül az is, ha az utas visszaigazolásunk alapján az esedékes díjat befizette, utaló magatartás!).

12. Az utazás időtartamát, az egyes rész-szolgáltatások meghatározását és minőségét jelen szerződésen kívül az Ardelean Tours által kiadott programtájékoztató és az utazási iroda írásos visszaigazolása, utas tájékoztatója tartalmazza, melyek jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik. Ha a visszaigazolás, számla tartalmát az utas a kézhezvételtől számított 48 órán belül nem kifogásolja, illetve az abban foglalt díj befizetését teljesíti, az utazási szerződés a visszaigazolásban feltüntetett tartalommal jön létre vagy módosul (jóváhagyásra utaló magatartás!).

13. Forint/devizaárfolyam változás esetén az Ardelean Tours fenntartja a jogot, hogy a részvételi díjat emelje.

14. Az Ardelean Tours a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 15 nappal felemelheti. A díjemelés a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket), az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülő helyi díj) vagy deviza forintárfolyamának változása miatt kerülhet sor. Indokát és mértékét az Ardelean Tours az utassal írásban közli. Az utas által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj az utazás megkezdését megelőző 15 napon belül a föntebb említett okok miatt sem emelhető. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8 százalékát meghaladja, az Utas az utazási szerződéstől elállhat.

15. Az Ardelean Tours legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha az Ardelean Tours nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől,

a) Az utas az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazási irodának lehetősége van. Ha a szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező a különbözetet az utas részére megtéríti.

b) Az utas kérheti a teljes befizetett díj visszafizetését.

16. Amennyiben az Ardelean Tours az utazási szerződéstől az alábbi okok miatt áll el, az elállásból keletkezett kár megtérítésére nem kötelezhető:

. a) Ha az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény merül fel, amely a szerződés megkötésekor nem volt előre látható és az adott helyzetben elvárható gondossággal nem volt elhárítható (vis major), . b) Ha a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb létszámot nem éri el és az utazásszervező erről az utast írásban tájékoztatta az utazási szerződésben megjelölt határidőben. 


17. Az Ardelean Tours fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetekben a szálláshelyet felcserélje, az útvonalat és a programok sorrendjét az egyes tervezett célállomások figyelembe vételével módosítsa. Amennyiben a változtatás során az Ardelean Tours az eredeti szolgáltatással azonos vagy magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtott, ezek a módosítások nem számítanak a meghirdetett utazási szolgáltatás lényeges megváltoztatásának.

18. Az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Ha az utas a saját érdekkörében felmerülő okból eláll a szerződéstől, Amennyiben az utas nem az előzőekben meghatározott okok miatt áll el a már megkötött szerződéstől, illetve hatósági elutasítás miatt nem vesz részt az utazáson, a következő lemondási feltételek lépnek életbe:

Bánatpénz (lemondási díjak):
60-35. napon belüli elállásnál 10%
35-15. napon belüli elállásnál 60%
15-8. napon belüli elállásnál 80%
7. napon belüli elállásnál, ill. utazásból való kizárás, meg nem jelenés esetén 100%

A bánatpénz megállapításánál a határidőbe a lemondás napja beleszámít, de az utazás első napja nem. A bánatpénz díját az Ardelean Tours jogosult levonni az Utas által befizetett részvételi díj összegéből. A fennmaradó részvételi díjat az Ardelean Tours az elállástól számított 8 napon belül visszafizeti.

Ha az úti cél vagy az útvonal olyan területet érint, amely az utazási szerződés megkötését követően a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján utazásra nem javasolt utazási cél országokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az Ardelean Tours - amennyiben ez lehetséges - helyettesítő szolgáltatást kínál fel. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb értékű, a különbözetet az Ardelean Tours az Utas részére visszatéríti. Amennyiben az Utas a fenti esetben eláll a szerződéstől, az Ardelean Tours részére visszatéríti a befizetett díjat.

19. Az Ardelean Tours az utazási szerződés nem teljesítéséből ill. hibás teljesítéséből eredő
károkért való felelősségét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.

20. Az Ardelean Tours hibás teljesítése esetén az Utast együttműködési és kárenyhítési kötelezettség terheli. Az Utas a szolgáltatással szembeni kifogása esetén haladéktalanul köteles azt a helyszínen az utaskísérőnek, ennek hiányában a helyszíni szolgáltatónak, vagy Ardelean Tours által megadott helyszíni képviselőnek bejelenteni, - a közlés késedelméből eredő kárért felelős-. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe venni és annak egy példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles a kifogásról az Ardelean Tours-t tájékoztatni és a szükséges intézkedéseket nyomban megtenni. Utaskísérő hiányában, amennyiben panaszát a helyszínen nem orvosolták, az Utas Ardelean Tours- t, a szolgáltatási hibáról köteles haladéktalanul tájékoztatni. (Az Ardelean Tours ügyeletitelefonszámát az utazás előtt kiadott utas tájékoztató tartalmazza.)

21. Az Utas a nem szerződésszerű teljesítésből származó kárigényét hazaérkezését követő 8 napon belül írásban jelentheti be Ardelean Tours-hoz, mellékelve az utaskísérő vagy helyszíni szolgáltató által felvett és ellenjegyzett jegyzőkönyv eredeti példányát, feltüntetve nevét, lakcímét. Az Ardelean Tours a kárigény indokoltságát felülvizsgálja és álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja az Utast.

22. Amennyiben az Utas kifogásait nem közölte a helyszínen orvoslás vagy jegyzőkönyvbe vétel céljából, illetve kárigényét késedelmesen jelentette be, az Ardelean Tours mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól.

23. Nem léphet fel az Utas kártérítési igénnyel, amennyiben a szolgáltatásnak a szerződésben rögzített feltételektől eltérő teljesítése az Utasnak felróható okból következett be.

24. Ha az Ardelean Tours az utas kárát megtérítette, ugyanazok a jogok illetik meg, amelyek az utast a közreműködővel szemben illették meg.

25. Az utazás során köteles az Utas az utazásra vonatkozó hatályos (útlevél, vízum, vám, stb.) jogszabályokat megtartani. Az Utas kötelezettséget vállal arra, hogy útlevele érvényes, az útlevélben szereplő adatok megegyeznek az utazás foglalásánál megadott adatokkal, vagy olyan személyi igazolvánnyal rendelkezik, mely mindezeket kiváltja. Ennek elmulasztása esetén keletkezett károk és többletköltségek az Utast terhelik. Amennyiben az Utas a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, az Ardelean Tours jogosult az Utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni.

26. Ha az utazás teljesítésének megkezdése a szerződéskötéskor még előre nem látható ok miatt veszélybe kerül vagy akadályba ütközik (sztrájk, háború, katasztrófa, embargó, légitársaságok által egyoldalúan kikötött és érvényesített felelősségi korlátozások a Ptk 399.§-ába tartozó olyan lehetetlenülési oknak minősülnek, melyért egyik fél sem felelős és mindkét fél érdekkörén kívül merült fel. Ha ugyanilyen ok miatt a már megkezdett utazás megszakad, az Ardelean Tours, Utasai hazautaztatása érdekében minden szükséges intézkedést megtesz. (Háborús és katasztrófa helyzet bekövetkeztére, egyes országokba való utazási korlátozásra az írásban megjelent, hivatalos külügyminisztériumi állásfoglalás az irányadó.) Amennyiben az utazási szerződés hibás teljesítése olyan harmadik fél magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, az Ardelean Tours az okozott kárért nem felel, de az Utasnak lehetőségeihez mérten minden segítséget megad.

27. Poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas maga gondoskodik. Utastérben hagyott vagyontárgyakért nem vállalunk felelősséget. A csomagtérben elhelyezett poggyászoknak szállításból adódó kára esetén a PTK megfelelő előírásai az irányadóak. Ilyen esetben a helyszínen azonnal a 20 pont szerinti jegyzőkönyvbe kell rögzíteni a káreseményt.

28. Az Ardelean Tours a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. 


29. Az Ardelean Tours által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló, többször módosított 281/2008. (XI. 28.) sz. Kormányrendelet és az e szerződésben foglaltak az irányadók.

30. Az Ardelean Tours működési engedélyének száma: U001699

31. Az Ardelean Tours által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Kelt.: Érd, 2017